Notice of Data Breach

The County experienced a cyber-security incident (phishing email attack) that may have affected personal information. For more information, please click here.

El Condado recibio un incidente de la seguridad-civernetica ("ataque pro correro electronico de phishing") que pude afectar su informacion personal.  Para mas informacion por favor haz clic aqui.

إخطار حول انتهاك البيانات
شهدت المقاطعة واقعة أمن إلكتروني (هجوم تصيد بالبريد الإلكتروني) ربما أثرت على المعلومات الشخصية. لمزيد من المعلومات، رجاءً انقر هنا.

Ծանուցում տվյալների արտահոսքի մասին
Վարչական շրջանն ապրել է տեղեկատվական անվտանգության միջադեպ (ֆիշինգ-խարդախության տեսակի հարձակումներ էլեկտրոնային փոստի հասցենների վրա), որը կարող է ազդել անձի անձնական տվյալների վրա։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, խնդրում ենք սեղմել այստեղ՝

اطلاعیه نقض امنیت  اطلا عاتی
حملاته کسب اطلاع خصوصی بوسیله پیام ایمیل حکاک که در سطح استانیست بوقع پیوسته. برای  کسب اطلاعات بیشتر لطفا اینجا را کلیک کنید

데이터 위반 공지
본 카운티에서는 개인 정보에 영향을 끼칠 수도 있었던 사이버 보안 사고(피싱 이메일 공격)를 겪었습니다. 자세한 정보를 보려면 여기를 클릭하십시오.

Уведомление об уязвимости данных
Округ столкнулся с инцидентом в сфере кибербезопасности (фишинговая атака) , который мог затронуть личные данные. Для получения более подробной информации щёлкните здесь.

数据泄露通知
本县遭遇了网络安全事故(网络钓鱼电子邮件攻击),可能会影响个人信息。了解更多信息,请点击此处。

Pabatid ng Paglabag sa Datos
Ang bansa ay nakaranas ng insidente ng cyber-security  (phishing email attack) na maaaring nakaapekto sa mga personal na impormasyon.
Para sa mga karagdagang impormasyon, pindutin  ito.

資料違規通告
本縣發生了一起可能已接受個人資料的網路安全事件(電子郵件釣魚攻擊)。如需更多資訊,請按這裡。

Thông báo về Xâm phạm dữ liệu
Hạt đã gặp phải một sự cố về an ninh mạng (tấn công bằng email lừa đảo) có thể ảnh hưởng đến thông tin cá nhân. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào đây.