Languages

Español (Spanish)
中文 (Chinese)
日本語 (Japanese)
한국어 (Korean)
Armenian
Tagalog
Farsi

اطلاعات به زبان فارسی

با توجه به تنوع زبان‌های مورد تکلم مالکین ملک در لس‌آنجلس، چندین بروشور خود را به چند زبان ترجمه کرده‌ایم. این تسهیلات را برای افرادی که مایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد ارزیابی هستند، ارائه داده و اینگونه فعالیت را در آینده گسترش خواهیم داد.

راهنمای طرح‌های پیشنهادی

مستثنی ساختن انتقال ملک بین والدین و فرزندان از ارزیابی مجدد، طرح پیشنهادی 58.-

مستثنی ساختن انتقال ملک از پدربزرگ و مادربزرگ به نوادگان از ارزیابی مجددطرح پیشنهادی 193.-

مزایای مسکن جایگزین شهروندان سالمند، طرح پیشنهادی 60 و90.