Languages

 Español (Spanish)
中文 (Chinese)
日本語 (Japanese)
한국어 (Korean)
Armenian
Tagalog
Farsi

طرح پیشنهادی 58 و 193

درخواست استثناء در ارزیابی مجدد جهت انتقال ملک:

بین ولی و فرزند

از پدربزرگ و مادربزرگ به نوه

طرح پیشنهادی 58 و 193

مربوطه سبب تعلق استثناء مالیاتی در (constitutional initiatives) موارد اصلاحیه قانون اساسی

انتقال ملک از پدر و مادر به فرزند یا از پدربزرگ و مادربزرگ به نوادگان است. این مقررات حفظ ملک

در خانواده» را تسهیل می‌نمایند.

بطور کلی، طرح پیشنهادی 58 انتقال ملک از ولی به فرزند یا فرزند به ولی را ممکن است از ارزیابی

مجدد مستثنی ‌سازد. طرح پیشنهادی 193 این استثناء مالیاتی را به انتقال ملک از پدربزرگ و مادربزرگ

به نوادگان تعمیم می‌دهد. در هر دو صورت، جهت بهره‌گیری از استثنای مالیاتی، درخواست مربوطه باید

ظرف سه سال از تاریخ انتقال ملک ارائه شود.

شرایط و راهنمای

طرح پیشنهادی 58 و 193

قبل از انتقال مالکیت، محل اصلی زندگی باید معافیت مالک یا معافیت Veteranهای از کار افتاده دریافت کرده-

باشد. لازم نیست که این ملک محل اصلی زندگی مالک جدید باشد.

محل اصلی زندگی که از ارزیابی مجدد مستثنی است، مشمول هیچ محدودیتی از لحاظ مبلغ ارزیابی نیست.-

1,000,000 بغیر از تخفیف مالیاتی برای محل اصلی زندگی، برای هر ملک دیگری نیز که طبق ارزشیابی کمتر از -

دلار ارزش داشته باشد، می‌توانید درخواست استثنای مالیاتی در انتقال کنید

استثناء با سقف 1,000,000‌ دلار، به هر مورد انتقال واجد شرایط بطور مستقل تعلق می‌گیرد. سقف ارزش-

ملک منطقه مسکونی برای یک زوج (افراد متاهل) واجد شرایط 2,000,000 دلار است

انتقال ملک از طریق فروش، هدیه دادن، یا توارث واجد شرایط استثنای مالیاتی قرار می‌گیرد-

انتقال ملک بین ولی و فرزند بعنوان شخص حقیقی، از پدربزرگ و مادربزرگ به نوادگان بعنوان شخص حقیقی، بین مالکین شریک، از وکالت امانتی (trusts) به شخص حقیقی، یا از شخص حقیقی به وکالت امانتی می‌تواند واجد شرایط استثنای مالیاتی باشد.

انتقال ملک از نوه به پدربزرگ یا مادربزرگ واجد شرایط استفاده از این استثنای مالیاتی نیست

انتقال سهم و دارایی در شرکتها و اشخاص حقوقی، بغیر از اکثر موارد وکالت امانتی، واجد شرایط استفاده از این استثنای مالیاتی نیست

درخواست استفاده از این استثنای مالیاتی باید ظرف 3 سال از تاریخ خرید یا انتقال ملک مربوطه یا قبل از انتقال آن به شخصی ثالث، هرکدام زودتر رخ دهد، و یا ظرف 6 ماه پس از ارسال اعلانیه ارزیابی متمم یا گریز از ارزیابی در اثر انتقال ملک، انجام شود. در صورت تاخیر در درخواست بهره‌گیری از این استثنای مالیاتی، شرایط خاصی حکمفرما خواهد بود؛ بطور خاص اینکه ملک نباید مورد انتقال یا فروش مجدد به یک شخص ثالث قرار گرفته و ضمناً استثنای مالیاتی فقط به سالهای مالیاتی بعد تعلق خواهد گرفت

در صورت ارزیابی مجدد ملک قبل از تائید و ترتیب اثر درخواست استثنای ارائه شده در مهلت مقرر، ارزیابی مجدد قابل ابطال است. در چنین مواقعی، صورتحساب مالیاتی تصحیح شده و / یا مابه‌التفاوت مالیات محاسبه می‌شود

طرح پیشنهادی 58) شرایط انتقال ملک بین ولی و فرزند)

ملک باید تحت مالکیت مرجع انتقال، یعنی ولی یا فرزند، باشد -

شما باید ولی یا فرزند باشید. فرزند می‌تواند پسر، دختر، عروس، داماد (همسر فرزند) یا فرزند همسر بوده، و یا قبل از رسیدن به 18 سالگی به فرزندی پذیرفته شده باشد

همسر فرزندان واجد شرایط نیز تا زمان طلاق، و یا درصورت ختم ازدواج با مرگ همسر تا زمان ازدواج مجدد ولی همسر، ناپدری/نامادری، یا همسر باقیمانده (زنده)، واجد شرایط هستند

تکمیل فرم درخواست استثناء در ارزیابی مجدد جهت انتقال ملک بین ولی و فرزند برای خرید یا هدیه دادن ملک بین ولی و فرزند لازم است

(طرح پیشنهادی 193) شرایط انتقال ملک از پدربزرگ و مادربزرگ به نوه)

ملک باید تحت مالکیت مرجع انتقال، یعنی پدربزرگ یا مادربزرگ باشد

شما باید نوه مرجع انتقال بوده، و ولی (اولیاء) شما باید در تاریخ انتقال ملک، فرزند (فرزندان) قانونی متوفی پدربزرگ یا مادربزرگتان بوده و شما فرزند باقیمانده باشید

تکمیل فرم درخواست استثناء در ارزیابی مجدد جهت انتقال ملک از پدربزرگ و مادربزرگ به نوه برای خرید یا هدیه دادن ملک از پدربزرگ و مادربزرگ به نوه لازم است

پرسشهای رایج

س. اخیراً منزل خانواده خود را به ارث برده‌ام، ولی مایل به سکونت در آن نیستم. آیا برای استفاده از استثنای مالیاتی طرح پیشنهادی 58، باید این منزل محل سکونت اصلی من باشد؟

ج. خیر.

  واقع است، به من داده‌اند. آیا (Acre) س.پدر و مادرم خانه خود را که بر زمینی به مساحت 10 جریب

استثنای مالیاتی ملک محل سکونت از ارزیابی مجدد، محدودیتی ندارد؟

ج. محدودیت دارد، 10 جریب از مقدار زمین لازم جهت بنای یک منزل تجاوز می‌کند. در این مورد، فقط بخش معقولی از زمین جزو محل سکونت اصلی محسوب خواهد شد.

س. قصد دارم چند مورد ملک را به فرزندان خود بدهم. آیا می‌توانم تعیین کنم که کدامیک مشمول استثنای مالیاتی قرار گیرد؟

ج. اولین شخصی که درخواست استثنای مالیاتی را ارائه دهد، از آن بهره‌مند خواهد شد.

س. من و دو خواهرم اخیراً چند ملک از اولیای خود خریداری کرده‌ایم. چه کسی مشمول استثنای مالیاتی قرار می‌گیرد؟

ج. در صورتی که بطور اشتراکی صاحب این املاک باشید، باید خود تصمیم بگیرید که چه کسی از استثنای مالیاتی استفاده کند. ولی در صورتیکه سه ملک مستقل بطور جداگانه منتقل شده باشد، اولین شخص واجد شرایط که درخواست استثنای مالیاتی را ارائه دهد، از آن بهره‌مند خواهد شد.

س. پدربزرگم خانه و هفت ملک تجاری خود را که در کالیفرنیای جنوبی واقع است، به من داد. چگونه ملک مشمول استثنای مالیاتی 1,000,000 دلاری را تعیین می‌کنید؟

ج. با فرض اینکه واجد شرایط دریافت این استثنای مالیاتی باشید، باید خود این تصمیم را بگیرید.

 چگونه درخواست استفاده از
تخفیف مالیاتی طرح پیشنهادی 58/193 کنم؟

فرم درخواست را می‌توان از منابع مختلف تهیه نمود. آسانترین منبع در دسترس را انتخاب نمایید. فرم در سایت اینترنت دفتر ارزیابی قابل دسترس می‌باشد: assessor.lacounty.gov

پست الکترونیک: یک نامه الکترونیک به این آدرس بفرستید: helpdesk@assessor.lacounty.gov تلفن: با شماره 213.893.1239 تماس بگیرید.

فرمهای درخواست همچنین از طریق پست یا حضوراً در دفاتر معرفی شده در بروشور قابل دریافت است.

چه فرمی را باید تکمیل نمایم؟

(OWN-88) درخواست استثناء در ارزیابی مجدد جهت انتقال ملک بین ولی و فرزند

(OWN-143) درخواست استثناء در ارزیابی مجدد جهت انتقال ملک از پدربزرگ و مادربزرگ به نوه

1جهت آگاهی از تعریف دقیق طرحهای پیشنهادی 58و 193 به بخش 63.1 آیین‌نامه دارایی و مالیات (R & T) مراجعه نمایید. ایین‌نامه در سایت اینترنت leginfo.legislature.ca.gov قابل دسترسی

می‌باشد