Languages

Español (Spanish)
中文 (Chinese)
日本語 (Japanese)
한국어 (Korean)
Armenian
Tagalog
Farsi

Impormasyon sa Tagalog

Bilang pagpapahalaga sa pagkakaiba-iba ng mga may-ari ng propiyedad sa Los Angeles County, isinalin namin sa iba-ibang wika ang ilan sa aming mga nakasulat na polyeto. Ipinamimigay namin ang mga pagpipilian na ito para sa mga nagnanais ng karagdagang impormasyon tungkol sa proseso ng pagtasa, at patuloy naming papalawakin ang bahaging ito sa hinaharap.

Mga Patnubay sa mga Panukala

  • Pagpupuwera sa Muling Paghahalaga (Reassessment Exclusion) ng mga Lupaing Ari-Arian (Real Property) na Inilipat Ng Magulang at Anak sa Isa’t Isa, Panukala 58.
  • Pagpupuwera sa Muling Paghahalaga (Reassessment Exclusion) ng mga Lupaing Ari-Arian (Real Property) na Inilipat Mula sa Lolo o Lola sa Apo, Panukala 193.
  • Benepisyo Para sa Mga Matatanda (Senior Citizens) Na Nagpalit ng Tirahan, Panukala 60 at 90.

Iba Pang Mga Patnubay