Languages

Español (Spanish)
中文 (Chinese)
日本語 (Japanese)
한국어 (Korean)
Armenian
Tagalog
Farsi

Patnubay Sa Mga Panukala 58 at 193

Eksklusyon sa Reassessment para sa Mga Paglilipat ng Real Property:

- Ng Magulang at Anak sa Isa’t Isa

-Mula Lolo o Lola sa Apo

Ang Mga Panukala 58 at 193

Ang mga pangkonstitusyong inisyatibong ito ay nagbibigay ng property tax relief (tulong sa buwis sa propiyedad) para sa mga paglilipat ng real property ng mga magulang at mga anak sa isa’t-isa at mula mga lolo’t lola sa mga apo. Sa panlahat ay pinapadali ng mga ito na panatilihin “sa pamilya” ang propiyedad.

Sa pangkalahatan, ipinapahayag ng Panukala 58 na ang mga paglilipat ng real property, mula magulang sa anak o anak sa magulang, ay maaaring hindi isali sa reassessment (pagtasa muli). Pinapalawak ng Panukala 193 ang tax relief (tulong sa buwis) upang saklawin din nito ang mga paglilipat mula (mga) lolo’t lola sa (mga) apo. Sa parehong kaso, dapat mag-file ng isang kahilingan sa loob ng tatlong taon mula sa petsa ng paglipat upang makuha ang buong benepisyo ng eksklusyon.

Mga Pangangailangan at Mga Pamantayan para sa Mga Panukala 58 at 193

 1. Ang pangunahing lugar ng paninirahan ay dapat pinagkalooban ng isang Homeowner’s Exemption (Eksemsyon ng mga May-ari ng Tahanan) o Disabled Veterans' Exemption (Eksemsyon ng mga Beteranong May Kapansanan) bago ng paglipat. Ang tirahang ito ay hindi kailangan na maging bagong pangunahing tirahan ng taong nakakuha ng propiyedad.
 2. Walang itinalagang limit sa assessed value (halagang batayan ng buwis) ng isang pangunahing tirahan na maaaring hindi isali sa reassessment.
 3. Bukod pa sa tax relief sa pangunahing tirahan, maaari kang humiling ng isang eksklusyon sa mga paglilipat ng ibang real property na mayroong isang assessed value na hanggang $1,000,000.
 4. Ang $1,000,000 na eksklusyon ay hiwalay na umaaplay sa bawat kwalipikadong taong naglilipat. Para sa real property na pag-aari ng isang komunidad ng kwalipikadong mag-asawa, ang eksklusyon ay maaaring umabot hanggang $2,000,000.
 5. Ang mga paglilipat sa pamamagitan ng pagbenta, regalo o pamana ay kwalipikado para sa eksklusyon.
 6. Ang mga paglilipat ng mga magulang at mga anak sa isa’t isa bilang mga indibidwal, mula lolo’t lola sa mga apo bilang mga indibidwal, ng mga “joint tenants,” sa isa’t isa, mula mga trust sa mga indibidwal, o mula mga indibidwal sa mga trust ay maaaring kwalipikado para sa eksklusyon. Ang mga paglilipat mula mga apo sa mga lolo’t lola ay hindi kwalipikado para sa tax relief na ito.
 7. Ang mga paglilipat ng mga interes ng pagmamay-ari sa mga legal na entidad, maliban sa karamihan ng trusts, ay hindi kwalipikado para sa eksklusyon.
 8. Dapat mag-file ng isang kahilingan sa loob ng 3 taon matapos ng petsa ng pagbili o paglipat para kung saan nag-file ng kahilingan o bago ng paglilipat sa isang pangatlong partido, alinman ang mas maaga, o sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng pagkoreo ng abiso ng supplemental assessment o escape assessment, na inisyu bilang resulta ng paglilipat para kung saan nag-file ng kahilingan. Ang mga kahilingan na na-file nang wala sa panahon ay mapapailalim sa ilang mga kondisyon, sa ibang salita, hindi dapat inilipat o ibinenta muli ang propiyedad sa isang pangatlong partido at ang kahilingan ay aaplay lamang sa mga taon ng buwis sa hinaharap.
 9. Kung ang reassessment ng iyong propiyedad ay isinagawa bago maaprubahan at maproseso ang iyong kahilingan na na-file nang nasa panahon, maaaring pawalan ng saysay ang reassessment. Sa mga ganitong sitwasyon, isang iwinastong tax bill (singil sa buwis) at/o isang refund (pagsasauli ng bayad) ang iproproseso.

(Panukala 58) Mga Kinakailangan Upang Maging Kwalipikado sa Paglilipat ng Magulang at Anak sa Isa’t-Isa

 1. Ang real property ay dapat pag-aari ng kwalipikadong taong naglilipat na siyang magulang o anak.
 2. Ikaw ay dapat isang magulang o anak. Ang anak ay maaaring isang anak na lalaki o babae, manugang na lalaki o babae, stepchild (anak na pangumán) o anak na inampon bago mag 18 taong gulang. Ang mga asawa ng mga kwalipikadong anak ay kwalipikado rin hanggang mag-diborsiyo o kung magwakas dahil sa kamatayan, hanggang sa pag-aasawa muli ng biyudo/biyuda, stepparent (ama o inang pangumán), o biyenan.
 3. Dapat mong kumpletohin ang pormularyo ng Claim for Reassessment Exclusion for Transfer between Parent and Child (Kahilingan para sa Eksklusyon sa Reassessment para sa Paglilipat ng Magulang at Anak sa Isa’t-Isa) para sa isang regalo o pagbili ng real property ng magulang at anak sa isa’t-isa.

(Panukala 193) Mga Kinakailangan Upang Maging Kwalipikado sa Paglilipat mula Lolo o Lola papunta sa Apo

 1. Ang real property ay dapat pag-aari ng kwalipikadong taong naglilipat na siyang lolo o lola.
 2. Ikaw ay dapat isang apo na ang (mga) magulang ay kwalipikado bilang (mga) patay na anak ng mga lolo’t lola sa petsa ng paglipat, at ikaw ay dapat anak ng namatay.
 3. Dapat mong kumpletohin ang pormularyo ng Claim for Reassessment Exclusion for Transfer from Grandparent to Grandchild (Kahilingan para sa Eksklusyon sa Reassessment para sa Paglilipat mula Lolo o Lola sa Apo) para sa isang regalo o pagbili ng real property mula lolo o lola sa apo.

Mga Madalas na Katanungan

T. Kamakailan-lamang ay namana ko ang tahanan ng pamilya ngunit ayaw ko talagang manirahan doon. Kailangan ko ba ito gawing aking pangunahing tirahan upang maging karapat-dapat para sa eksklusyon ng Panukala 58?

S. Hindi.

T. Kakabigay lang sa akin ng aking mga magulang ang kanilang bahay na nakatayô sa sampung acre na lupa. Wala bang limit para maibukod ang pangunahing tirahan sa reassessment?

S. Oo, mayroon. Ang sampung acre ay higit sa laki ng lupa na kailangan para tayuan ng tirahan. Sa iyong kaso, ang makatwirang laki ng lupa lamang ang ituturing na bahagi ng pangunahing tirahan. [1 acre = 0.4046 hectares (hektarya)]

T. Pinag-iisipan kong bigyan ang aking mga anak ng ilang mga propiyedad. Maaari ko bang pagpasiyahan kung aling anak ang makakakuha ng eksklusyon?

S. Ang taong naunang mag-file ay ang taong makakakuha ng eksklusyon.

T. Kamakailan-lamang ay binili ko at ng aking dalawang kapatid ang ilang mga propiyedad mula sa aming magulang. Sino ang may karapatan sa eksklusyon?

S. Kung ikaw at ang iyong mga kapatid ay magkasamang may-ari ng mga propiyedad, kayo ang bahala kung sino ang makakakuha ng eklusyon. Sa kabilang dako, kung hiwa-hiwalay na inilipat ang tatlong hiwalay na propiyedad, ang unang kwalipikadong tao na mag-file ng kahilingan ang makakakuha ng eksklusyon.

T. Ibinigay sa akin ng aking lolo ang kanyang bahay at pitong pangkomersiyong propiyedad dito sa Southern California. Paano kayo magpapasiya kung alin sa mga propiyedad ang makakakuha ng $1,000,000 na eksklusyon?

S. Kung ipagpalagay natin na kwalipikado ka para sa eksklusyon, ikaw ang dapat magpasiya doon.

Paano Ba Mag-file para sa Tax Relief (Tulong sa Buwis) ng Panukala 58/193?

Makukuha ang mga pormularyo ng kahilingan mula sa ilang mga lugar. Piliin ang pinakamadali para sa iyo.

Online: Makukuha ang mga pormularyo sa website ng Assessor: assessor.lacounty.gov.

Email: Magpadala ng email sa amin sa helpdesk@assessor.lacounty.gov

Telepono: Tumawag sa 213.893.1239

Maaari rin humingi ng mga pormularyo ng kahilingan sa pamamagitan ng koreo o nang personal sa alinman sa aming mga tanggapan na nakalista sa polyetong ito.

Anong Pormularyo Ang Kailangan Ko?
Claim for Reassessment Exclusion for Transfer Between Parent and Child (Kahilingan para sa Eksklusyon sa Reassessment para sa Paglilipat ng Magulang at Anak sa Isa’t-Isa) (OWN-88)

Claim for Reassessment Exclusion for Transfer from Grandparent to Grandchild (Kahilingan para sa Eksklusyon sa Reassessment para sa Paglilipat mula Lolo o Lola Papunta sa Apo) (OWN-143)

Ang Mga Panukala 58 at 193 - Para sa mga mas detalyadong pagpapaliwanag ng mga Panukala 58 at 193, tingnan ang Revenue and Taxation (R&T) Code Section 63.1. Ito ay makukuha online sa leginfo.legislature.ca.gov.